معماری شبکه

طراحی و اجرای نقشه های معماری شبکه
از جمله کارهای گروه می توان به تهیه نقشه های شبکه و چیدمان رک ساختمان مرکزی بانک صنعت و معدن

وهمکاری با مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن اشاره نمود...

نام کتاب چاپ شده در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی "وزارت راه و شهرسازی"

( معیارهای ابعادی و ملاحظات طراحی فضاهای واحد مسکونی شهری )

گروه فناوری اطلاعات ایکس آمات.